Articles

   En aquesta secció, els nostres especialistes i equip de continguts, aniran publicant diferents articles que es podran descarregar.

   Si té curiositat per conèixer algun aspecte dels nostres tractaments, anècdotes o senzillament, si considera interessant realitzar alguna referència sobre els nostres camps, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem incloure la documentació necessària.

Patologies susceptibles de Cirurgia MIS

Lluis Castillo Sánchez
Màster Oficial en Cirurgia Podològica per la Universitat de Barcelona.
Màster en Podologia Quirúrgica per la Universitat de Barcelona
Professor del Postgrau en Cirurgia MIS per la UCV.
Membre de AEMIS i Fellow de l'AAFAS.

Resum

La cirurgia MIS és una alternativa quirúrgica perfectament vàlida per solucionar les diferents patologies que es donen en el peu. En aquest article s'enumeren les característiques específiques d'aquest tipus de cirurgia i es realitza una classificació de les diferents patologies que es poden solucionar mitjançant la cirurgia MIS, exposant les diferents tècniques i procediments existents amb l'aportació de diferents casos clínics.

Paraules clau: cirurgia M/5, osteotomia incompleta, tenotomía, capsulotomia.

Abstract

MIS surgery is a surgical alternative to salve perfectly valid the different diseases that occur in the foot. This article lists the specifications of this type of surgery and a classification of the different diseases that can be solved by MIS surgery, explaining the different techniques and procedures with input from various clinical situations.

keywords: M/5 surgery, incomplete osteotomy, tenotomy, capsu!otomy.

Introducció

Les tècniques de Cirurgia Mínimament lnvasiva s'inicien l'any 1945 per Morton Polokoff, a partir de llavors altres cirurgians del peu les van anar incorporant com Edwin Probber i Bernard S. Weinstock. En els anys 90 el Dr Stephen lsham modifica i introdueix diferents tècniques quirúrgiques donant l'impuls definitiu a la cirurgia MIS.

La cirurgia MIS té una sèrie de característiques específiques i que de forma resumida són les següents:

 • Cirurgia ambulatòria amb anestèsia local, sense isquèmia.
 • Petites incisions d'accés als teixits (0 2-0 5 cm)
 • Disseny i localització intracapsular de les osteotomies.
 • No agressió d'estructures anatòmiques.
 • No s'utilitza material d'osteosíntesi (agulles de kisnner, cargols).
 • Aplicació d'embenats funcionals.
 • Mínim risc d'infecció i dolor postquirúrgic.

Desenvolupament

Classificació de les diferents patologies
La classificació de les diferents patologies tractables mitjançant cirurgia MEUS abasta des de la cirurgia de les exostosi fins les multitécniques i les iatrogènies quirúrgiques. La classificació és la següent:

 1. Cirurgia de les exostosi.
 2. Cirurgia digital i metatarsal.
 3. Cirurgia del hallux valgus, limitus i rigidus.
 4. Cirurgia de retropeu.
 5. Multitécniques.
 6. Vatrogenies quirúrgiques.

Article complet:

Patologías susceptibles
de Cirugía MIS

 Patologías susceptibles de Cirugía MIS