Articles

   En aquesta secció, els nostres especialistes i equip de continguts, aniran publicant diferents articles que es podran descarregar.

   Si té curiositat per conèixer algun aspecte dels nostres tractaments, anècdotes o senzillament, si considera interessant realitzar alguna referència sobre els nostres camps, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem incloure la documentació necessària.

Cirurgia MIS de la Exostosi subunguial

Lluis Castillo Sánchez
Màster Oficial en Cirurgia Podològica.
Membre AEMIS. Professor de Cirurgia Mis (FUB-UAB).

Eduardo Nieto García
Professor of the AAFAS.
Membre Honorari de AEMIS

Leonor Ramírez Andrés
Professor of the AAFAS.
Membre de AEMIS.

Elena Nieto González
Fellow de l'AAFAS.
Membre de AEMIS.

Resum

La Cirurgia Mínimament Invasiva és sens dubte, una alternativa quirúrgica dins de la cirurgia podològica, ja que les diferents tècniques descrites, permeten solucionar la majoria de les patologies del peu. En aquesta primera comunicació ens centrarem en fer una introducció de la cirurgia Mis i explicarem a fons la Exostosi Subunguial, alteració molt freqüent en les nostres consultes, realitzarem una minuciosa explicació de la seva execució, el material específic que s'utilitza i mostrarem diferents casos clínics de pacients operats d'aquesta patologia. En successius articles anirem tractant amb detall els procediments MIS més emprats.

Paraules clau: Exostosi subunguial, exostectomia, llit subunguial, fluoroscopi.

Abstract

Minimally Invasive Surgery is undoubtedly a surgical alternative in podiatric surgery. The different techniques described, would solve most of the pathologies of the foot. In this first communication we will focus on an introduction of Mis surgery and thoroughly explain the subungual exostosis, whom  is very common in our surveys, we will conduct a thorough explanation of its implementation, the specific material used and show different cases of patients operated.

keywords: Subungual exostosis, exostectomy, subungual bed, fluoroscope.

Introducció


Encara que existeixen altres terminologies per anomenar aquest tipus de cirurgia, com "Cirurgia Percutània", preferim per definició, evolució històrica i major identificació amb la mateixa, parlar de "cirurgia de mínima incisió del peu" (MIS).

Els seus inicis es remunten a l'any 1945 per Morton Polokoff, posteriorment són els cirurgians Edwin Probber i Weinstock que continuen amb aquest tipus de tècniques, sent desenvolupada definitivament per Stephen Isham. Cal ressaltar l'aportació important dels podòlegs espanyols, pioners de la cirurgia Mis a Espanya com Eduardo Nieto, José Antonio Teatino, José Aguilar i F. Muñoz, entre d'altres, que a més de ser els introductors, han realitzat innovacions en les seves tècniques de gran interès. Aportant nombroses publicacions d'articles i llibres que han ajudat enormement a la seva difusió.

L'últim èxit aconseguit en la comunitat podològica és la inclusió de la cirurgia de mínima incisió en els plans d'estudis d'algunes universitats, i la creació d'un Màster Universitari. Aquest gran pas ha contribuït al fet que la formació dels podòlegs espanyols en aquesta matèria sigui un referent a nivell mundial.Els bons resultats postoperatoris que s'obtenen amb la cirurgia Mis i la seva aparent senzillesa, no ens han de fer pensar que són tècniques de fàcil aplicació, necessitant una corba d'aprenentatge llarga i complicada. La majoria dels fracassos es produeixen per aquesta circumstància, professionals que realitzen aquest tipus de cirurgia sense la preparació necessària, sense mitjans adequats i sense haver obtingut la perícia requerida per practicar correctament la cirurgia Mis (1).

A continuació citarem una sèrie de característiques comunes a totes les tècniques que agrupa la cirurgia Mis, sent les més notòries:

  • Realitzar amb anestèsia local, en règim ambulatori, sense ingrés, el que permet al pacient passejar des del primer moment.
  • Tots els procediments es fan a través de petites incisions a la pell (0,2-0,5 mm), sent el traumatisme a les estructures anatòmiques mínim (6). En reduir els portals d'accés es disminueix el risc d'infecció i les àlgies postquirúrgiques.
  • No s'utilitza hemostàsia durant la cirurgia, de manera que es prevenen les possibles complicacions vasculars de la cirurgia (2).
  • No s'apliquen elements d'osteosíntesi per aconseguir la fixació. L'especial disseny i localització de les osteotomies realitzades amb la cirurgia MIS, al costat del embenat funcional postquirúrgic ens donarà l'estabilitat necessària durant el període postoperatori, complint adequadament les lleis d'ossificació.
  • Com que el trauma ocasionat és mínim, podem realitzar multitècniques en un mateix acte quirúrgic, reduint el temps de postoperatori i permetent la reincorporació del pacient a la seva vida quotidiana (1,2).

Exostosi subunguial

La exostosi subunguial va ser descrita per primera vegada per Dypuytren el 1817 (8). Es defineix com una proliferació osteocartilaginosa de caràcter benigne, (9) que amb el temps acaba provocant una hipertròfia òssia parcial, circumscrita a la superfície de la cara dorsal de la falange distal dels dits.

Aquesta afecció pot causar dolor per si mateixa al llit subunguial i provocar símptomes propis. Podent ser al seu torn concomitant a la onicocriptosi o ser causa d'aquesta per deformar la làmina unguial (3).

Per a la majoria d'autors, la seva etiologia és una hiperplàsia metaplásica inflamatòria de l'os trabecular que s'origina quan les cèl · lules osteogèniques del periosti han estat irritades per traumatismes o infeccions de repetició (8 -10).

Els microtraumatismes repetitius, en moltes ocasions estan provocats per la posició en hiperextensió de la falange distal del primer dit del peu, deguda aquesta a la retracció del tendó extensor. Aquesta circumstància fa que augmenti la pressió sobre la placa unguial i sobre la falange, en introduir el peu dins el calçat.

Article complert:

Exóstosis subungueal

Exóstosis subungueal